Жолоочийн хариуцлагын сайн дурын даатгал

Жолоочийн хариуцлагын сайн дурын даатгал

Description

Санамсаргүй болгоомжгүй үйлдлийн улмаас бусдын эд хөрөнгө, амь насанд учирсан хохирлыг энэхүү даатгалаар нөхөн төлнө.

Даатгалын зүйл

Гуравдагч этгээдийн  амь нас, эрүүл мэнд ,эд хөрөнгийн төлөө хүлээх хариуцлага.

Даатгалын эрсдэл

Гуравдагч этгээдийн  амь нас, эрүүл мэнд ,эд хөрөнгийн өмнө  хүлээх хариуцлага

Нэмэлтээр дараах эрсдлийг даатгаж болно. Үүнд:

Жолооч болон зорчигчдын амь нас, эрүүл мэндийн 

Дурын машин жолоодох үеийн эрсдэл

Дурын жолооч жолоодох үеийн эрсдэл

Даатгалын үнэлгээ, хураамж:

Жолоочийн хариуцлагын даатгалын үнэлгээний доод хязгаар нь 1,500,000 төгрөг байна.