Хөдөлмөрийн чадвар түр алдалт

Хөдөлмөрийн чадвар түр алдалт

Description

Энэхүү даатгал нь  гэнэтийн өвчлөлийн улмаас хөдөлмөрийн чадвар түр алдаж түүний улмаас орлого алдаж, санхүүгийн чадавхи муудахаас сэргийлнэ.

Даатгалын зүйл

  • Хөдөлмөрийн чадвар түр алдалт

Даатгалын эрсдэл

  • Халдварт өвчин

  • Ердийн өвчин

Даатгалын үнэлгээ

  • Даатгуулагч өвчлөх хугацаанд нэг хоногт авах нөхөн төлбөрийн доод хэмжээ нь 500 төгрөг дээд хэмжээ 5000 төгрөг байна.

  • Нөхөн төлбөр олгох хоногийн тоог хөдөлмөрийн чадвараа түр алдсаны тэтгэмж авах эрх үргэлжлэх хамгийн их хугацаа болох 90 хоногоор тооцно. Даатгалын нийт үнэлгээг нэг хоногт авах нөхөн төлбөрийн хэмжээг 90 хоногоор үржүүлэн тогтооно.

  • Даатгуулагч нь даатгалын нийт үнэлгээнээс доорхи хувиар бодож даатгагчид хураамж төлнө. Үүнд:

Нийт үнэлгээ                                          Хураамж тооцох хувь
60001 төг хүртэл                                                     4.0 %
90001 төг хүртэл                                                     5.0 %
90001-ээс дээш                                                        6.0 %