Иргэдийн эд хөрөнгийн даатгал

Иргэдийн эд хөрөнгийн даатгал

Description

Барилга байгууламжаас бусад хөдлөх болон үл хөдлөх хөрөнгийг энэ даатгалаар энэ даатгалаар даатгана. Даатгуулагчийг болзошгүй эрсдлээс хамгаалж урьдчилан тооцоогүй санхүүгийн хүндрэлээс сэргийлнэ.

ДААТГАЛЫН ЗҮЙЛ

 • Даатгалын эзэмшил болон хариуцлагад байгаа   эд хөрөнгө

ДААТГАЛЫН ЭРСДЭЛ

 • Галын;

 • Байгалийн;

 • Газар хөдлөлтийн;

 • Сантехникийн;

 • Дор дурьдсан нэмэлт эрсдэл тус бүрээр нэмэлт хураамж төлснөөр даатгалд хамааруулна. Үүнд:

 • Хулгай дээрмийн;

 • Гуравдагч этгээдийн санаатай болон санамсаргүй үйлдэл;

 • Цахилгаан эрчим хүчний

ДААТГАЛЫН ҮНЭЛГЭЭ

 • Зах зээлийн үнэ

 • Балансийн үнэ

ДААТГАЛЫН ХУРААМЖИНД НӨЛӨӨЛӨХ ХҮЧИН ЗҮЙЛ

 • эрсдлийн түвшин

 •  материалын бүтэц

 • хийц

 • зориулалт