Газрын тос нефть бүтээгдэхүүний даатгал

Газрын тос нефть бүтээгдэхүүний даатгал

Description

Энэхүү даатгалын зорилго нь даатгуулагч болзошгүй эрсдэлийн улмаас өөрийн эзэмшлийн эсвэл хариуцлагад байгаа эд хөрөнгө, шатах тослох, материалд  учирч болох хохирлоос даатгуулахад оршино.

Даатгалын зүйл

 • Бүх төрлийн шатах, тослох материал

 • Нефть бүтээгдэхүүний сав тоног төхөөрөмж, шахуурга, түгээгүүр, ил, далд шугам хоолой

Даатгалын эрсдэл

 • Галын;

 • Байгалийн;

 • Газар хөдлөлтийн;

 • Цахилгаан, эрчим хүчний

 • Нэмэлтээр дор дурдсан эрсдлээс даатгуулж болно.Үүнд:

 • Далд гэмтлийн

 • Гуравдагч этгээдийн санаатай болон санамсаргүй үйлдэл

 • Тээвэрлэлтийн үеийн

Даатгалын үнэлгээ

 • Технологийн схемийн дагуу үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагаа хэвийн явагддаг эсэхийг тооцон шатах тослох материалын саванд байх сарын хамгийн их үлдэгдлийг тухайн үеийн үнийн тарифаар тооцож даатгалын үнэлгээг тогтооно.

 • Сав тоног төхөөрөмжийн үнэлгээг зах зээлийн үнийн жишгийг харгалзан харилцан тохиролцож тогтооно.