Байгууллагын ерөнхий хариуцлагын даатгал

Description

 Байгууллагын үйл ажиллагааны улмаас бусдад учруулсан эдийн бус хохирлыг даатгалаар  хялбархан зохицуулах боломжтой юм. Өөрөөр хэлбэл байгууллагын гуравдагч этгээдийн өмнө хүлээх хариуцлагыг Ерөнхий хариуцлагын даатгалын гэрээгээр зохицуулна


Даатгалын зүйл

  • Ерөнхий хариуцлагын даатгалын зүйл нь даатгуулагчийн даатгалын хугацаанд Монгол улсын  нутаг дэвсгэрт явуулж буй үйл ажиллагааны улмаас гуравдагч этгээдийн амь нас, эрүүл мэнд, эд хөрөнгөнд  хохирол учруулснаас үүсэх хуулийн хариуцлага байна.

Даатгалын эрсдэл

  • Үйл ажиллагааны алдаа байна.

Даатгалын  үнэлгээ

  • Харилцан тохиролцоно.

Даатгалын нөхөн төлбөр

  • Даатгалын нэг  удаагийн тохиолдолд нөхөн төлөх хариуцлагын дээд хэмжээ нь нийт хариуцлагын 50 хувиас хэтрэхгүй бөгөөд бодит хохирол нь үүнээс давсан тохиолдолд 60 хувь нь амь нас, эрүүл мэндийн, 40 хувь нь эд хөрөнгийн хохиролд ногдоно.

Байгууллагын үйл ажиллагааны улмаас бусдад учруулсан эдийн бус хохирлыг даатгалаар хялбархан зохицуулах боломжтой юм. Өөрөөр хэлбэл байгууллагын гуравдагч этгээдийн өмнө хүлээх хариуцлагыг Ерөнхий хариуцлагын даатгалын гэрээгээр зохицуулна.

Даатгалын зүйл

  • Ерөнхий хариуцлагын даатгалын зүйл нь даатгуулагчийн даатгалын хугацаанд Монгол улсын нутаг дэвсгэрт явуулж буй үйл ажиллагааны улмаас гуравдагч этгээдийн амь нас, эрүүл мэнд, эд хөрөнгөнд хохирол учруулснаас үүсэх хуулийн хариуцлага байна.

Даатгалын эрсдэл

  • Үйл ажиллагааны алдаа байна.

Даатгалын үнэлгээ

  • Харилцан тохиролцоно.

Даатгалын нөхөн төлбөр

  • Даатгалын нэг удаагийн тохиолдолд нөхөн төлөх хариуцлагын дээд хэмжээ нь нийт хариуцлагын 50 хувиас хэтрэхгүй бөгөөд бодит хохирол нь үүнээс давсан тохиолдолд 60 хувь нь амь нас, эрүүл мэндийн, 40 хувь нь эд хөрөнгийн хохиролд ногдоно.