Зорчин явагч тээвэрлэгч  хариуцлагын даатгал

Зорчин явагч тээвэрлэгч хариуцлагын даатгал

Description

Зорчигч тээвэрлэгч нь тухайн зорчигчдыг зорьсон газарт хүргэхээс тэдний амь эрүүл, мэндийн төлөө хариуцлага хүлээдэг.Энэ бүтээгдэхүүн нь зорчигч тээвэрлэгчийн уг хариуцлагыг даатгахад оршдог.

Даатгалын зүйл

  • Зорчигч тээвэрлэгчийн  зорчин явагчдын амь нас, эрүүл мэндийн өмнө хүлээх хариуцлага.

Даатгалын эрсдэл

  • Зам тээврийн хөдөлгөөний үеийн

Даатгалын үнэлгээ, хураамж

  • Даатгалын хариуцлагын доод хэмжээ хүн тус бүрт 1 сая төгрөг байна.

  • Нисэх онгоцоор аймаг, хотын хооронд зорчигч нэг хүний даатгалын хураамж нэг талдаа 500 төгрөг, аймгийн нутаг дэвсгэрийн дотор зорчигч нэг хүний даатгалын хураамж нэг талдаа 300 төгрөг байна.

  • Төмөр замаар зорчигч нэг хүний даатгалын хураамжийг газрын зайг харгалзан тооцно.

  • Автотээврийн хэрэгслээр зорчигчийн даатгалын хураамжийг билетний үнээс 2 хувиар тооцно.