Эд хөрөнгийн даатгал

Эд хөрөнгийн даатгал

Description

Барилга байгууламжаас бусад хөдлөх болон үл хөдлөх хөрөнгийг энэ даатгалаар энэ даатгалаар даатгана. Даатгуулагчийг болзошгүй эрсдлээс хамгаалж урьдчилан тооцоогүй санхүүгийн хүндрэлээс сэргийлнэ.

ДААТГАЛЫН ЗҮЙЛ

 • Даатгалын эзэмшил болон хариуцлагад байгаа   эд хөрөнгө

ДААТГАЛЫН ЭРСДЭЛ

 • Галын;

 • Байгалийн;

 • Газар хөдлөлтийн;

 • Сантехникийн;

 • Дор дурьдсан нэмэлт эрсдэл тус бүрээр нэмэлт хураамж төлснөөр даатгалд хамааруулна. Үүнд:

 • Хулгай дээрмийн;

 • Гуравдагч этгээдийн санаатай болон санамсаргүй үйлдэл;

 • Цахилгаан эрчим хүчний

ДААТГАЛЫН ҮНЭЛГЭЭ

 • Зах зээлийн үнэ

 • Балансийн үнэ

ДААТГАЛЫН ХУРААМЖИНД НӨЛӨӨЛӨХ ХҮЧИН ЗҮЙЛ

 • эрсдлийн түвшин

 •  материалын бүтэц

 • хийц

 • зориулалт