Автотээврийн хэрэгслийн гэрээнд нэмэлт өөрчлөлт орууллаа

СЗХорооны 198 дугаар тогтоолоор баталсан "Даатгагчийн үйл ажиллагаанд тавигдах шаардлага, дагаж мөрдөх үзүүлэлтийг тодорхойлох журам"-ын 5.2.2 дахь заалтад нийцүүлэн Соёмбо Даатгал ХХК нь Автотээврийн хэрэгслийн даатгалын гэрээнд  дор дурдсан өөрчлөлтийг хийсэн.