Компанийн санхүүгийн тайлан

(Төгрөгөөр)

 

2014.12.31

2015.12.31

ХӨРӨНГӨ

Эргэлтийн хөрөнгө

 

 

    Мөнгө ба түүнтэй адилтгах хөрөнгө

4,893,474,580

4,999,452,534

    Авлага

1,394,003,821

1,564,745,888

    Материал, хангамжийн зүйл

31,951,206

28,197,981

    Урдьчилж төлсөн зардал, тооцоо

7,709,466

4,519,061

Эргэлтийн хөрөнгийн дүн

6,344,668,217

6,728,795,465

Эргэлтийн бус хөрөнгө

 

 

    Үндсэн хөрөнгө

2,250,000,000

-

    Биет бус хөрөнгө

15,000,000

15,000,000

    Хөрөнгө оруулалт

1.000.000

2.251.000.000

Эргэлтийн бус хөрөнгийн дүн

2,691,955,550

2.560.639.668

ХӨРӨНГИЙН ДҮН

9,032,623,766

9,289,435,133

ӨР ТӨЛБӨР БА ӨМЧ

 

 

ӨР ТӨЛБӨР

 

 

Богино хугацаат өр төлбөрийн дүн

484,916,361

352,065,483

Урт хугацаат өр төлбөр    Учирч болзошгүй хохирлын нөөц

3,691,830,909

3,936,243,121

    Бусад урт хугацаат өглөг

-

-

Урт хугацаат өр төлбөрийн дүн

3,691,830,909

3,936,243,121

ӨР ТӨЛБӨРИЙН ДҮН

4,176,747,269

4,288,308,604

ЭЗЭМШИГЧДИЙН ӨМЧ

 

    Эзэмшигчийн өмч

3,500,000,000

4,250,000,000

Өмч: а) төрийн

         б) хувийн

3,500,000,000

4,250,000,000

     Нэмж төлөгдсөн капитал

-

750,000,000

Эзэмшигчдийн өмчийн бусад хэсэг

1,500,000,000

-

Хуримтлагдсан ашиг/алдагдал

(144,123,503)

1,126,529

ЭЗЭМШИГЧДИЙН ӨМЧИЙН ДҮН

4,855,876,497

5,001,126,529

ӨР ТӨЛБӨР БА ӨМЧИЙН ДҮН

9,032,623,766

9,289,435,133

 

 

(Төгрөгөөр)

 

2014.12.31

2015.12.31

Даатгалын хураамжийн орлого

5,198,718,966.25

5,354,832,633.11

    Давхар даатгалын хураамж

(389,284,846)

(534,823,534)

    Буцаасан хураамж

(109,960,403)

(211,300,086)

Даатгалын цэвэр хураамж Үүнээс:

4,699,473,717

4,608,709,013

    Орлогод тооцсон хураамжийн орлого

4,784,116,563

4,767,254,232

    Даатгалын нөхөн төлбөр

(1,752,278,385)

(1,659,698,793)

Нийт ашиг (Даатгалын цэвэр орлого)

4,011,311,721

3,917,074,556

    Даатгалын хураамжийн бус орлого

645,930,467

605,197,954

    Үйл ажиллагааны зардал

(3,510,614,693)

(3,015,213,812)

Үйл ажиллагааны ашиг (алдагдал)

(145,233,439)

296,662,791

    Үйл ажиллагааны бус орлого

-

-

    Үйл ажиллагааны бус зардал

(10,015,571)

(8,392,941)

Орлогын татварын өмнөх ашиг (алдагдал)

(155,249,010)

227,944,699

     Орлогын татварын зардал

(63,290,668)

(60,325,151)

Цэвэр ашиг (алдагдал)

(218,539,678)

227,944,699